ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED             

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Geomeasure worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant opgenomen in diens bestelbonnen of andere documenten. Andersluidende voorwaarden of afwijkende clausules zijn enkel van toepassing mits deze ondertekend zijn door Geomeasure. 

2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verbindt zich ertoe aan Geomeasure een gemakkelijke toegang tot de werf en de werken te verlenen, dit alles op diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Tevens dient de klant aan Geomeasure alle documenten en informatie vereist voor de uitvoering van de werken te bezorgen en zijn medewerking te verlenen. Ingeval door toedoen of nalaten van de klant, Geomeasure gehinderd wordt in de uitvoering van de werken, vertraging oploopt, of de werken dient te staken, dan worden de hieruit voortvloeiende door Geomeasure extra gepresteerde uren doorgefactureerd aan de klant tegen het gangbare regietarief en dit in afwijking van de offertebepalingen. De hiermee verband houdende verplaatsingskosten zullen doorgefactureerd worden tegen een kilometertarief en dit eveneens in afwijking van de offertebepalingen.

De klant heeft de verplichting om Geomeasure te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de werken, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal Geomeasure geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.

3. OFFERTES EN VERTEGENWOORDIGING

Alle aanbiedingen van Geomeasure zijn slechts geldig voor de in de offerte vermelde duur dan wel, bij gebreke daaraan, voor dertig dagen. De op de orderbevestiging en/of offerte voorkomende uitvoeringstermijnen worden bij benadering opgegeven. De opgegeven indicatieve uitvoeringstermijnen kunnen onmogelijk enige vordering in schadevergoeding wegens laattijdige levering wettigen. Leveringen of uitvoeringen van werk buiten de gestelde termijn kunnen slechts na wederzijds schriftelijk akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een opdracht tot gevolg hebben. 

De verbintenissen aangegaan door de vertegenwoordigers van Geomeasure zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een persoon die Geomeasure rechtsgeldig kan verbinden. De vertegenwoordigers of agenten zijn niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen en kunnen evenmin geldig kwijting verlenen, tenzij daartoe schriftelijk gemachtigd. 

4. OVERMACHT

Alle gevallen van overmacht en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Geomeasure buiten diens wil verhinderen, herleiden of vertragen (o.a. werkstakingen, stiptheidsacties, blokkades, bevelen van de overheid, laattijdige leveranciers, slechte weeromstandigheden, het niet-verkrijgen van noodzakelijke gegevens van de patrimoniumdocumentatie of van een andere bron...) bevrijden Geomeasure van elke aansprakelijkheid t.o.v. de klant en stellen Geomeasure in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Bij langdurige overmacht kan de overeenkomst tevens worden heronderhandeld tussen partijen.

5. AANVAARDING WERKEN

De voorbehoudloze betaling van de eindfactuur door de klant of diens gemachtigde geldt als definitieve aanvaarding van de werken. Indien de betaling van de slotfactuur na vervaldag evenwel zonder opgave van redelijke gronden uitblijft, worden de werken beschouwd als aanvaard bij gebreke aan een gemotiveerd protest binnen de acht dagen na de uitvoering der werken.

6. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Klachten betreffende de wijze van uitvoering en het resultaat van de werken dienen - op straffe van verval - binnen 8 dagen na het vaststellen of behoren vaststellen ervan bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van Geomeasure. 

Geomeasure is enkel aansprakelijk voor zijn eigen grove fout dan wel voor de grove fout of het bedrog van zijn aangestelden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Geomeasure ten opzichte van een niet-consument uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen beperkt tot de waarde van de geleverde werken, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en schadevergoedingen.

Geomeasure is ten opzichte van een niet-consument in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). 

Alle rechten en vorderingen van de klant ter zake van betaling van een geldsom, en/of herstel of vervanging van het werk, op welke grond dan ook, alsmede elk recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden, vervallen a) indien er sprake is van te late melding ingevolge dit artikel 6 of op grond van de wet, b) indien Geomeasure niet in de gelegenheid is gesteld de klacht onmiddellijk ter plaatse op gegrondheid te (laten) onderzoeken of c) er 6 (zes) maanden zijn verstreken na leveringsdatum.

7. ONTBINDING

Telkens de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te leven, behoudt Geomeasure zich het recht voor de ontbinding van het contract te vorderen en de betaling van een schadevergoeding wegens contractbreuk, die - tenzij anders overeengekomen - forfaitair wordt bepaald op 35 % van het bedrag van de verschuldigde prijs. Ingeval Geomeasure overgaat tot gehele of gedeeltelijke verbreking, zal de consument gerechtigd zijn op eenzelfde vergoeding.

8. BEËINDIGING

In geval van een eenzijdige beëindiging van de opdracht door de klant, is deze laatste steeds gehouden tot vergoeding van de door Geomeasure reeds gemaakte kosten en gederfde winst, forfaitair begroot op 25% van de totale som van de werken. Geomeasure behoudt zich evenwel het recht voor hogere schade te bewijzen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen door de klant blijven de goederen de eigendom van Geomeasure. Bij gebreke aan (tijdige) betaling kan Geomeasure deze te allen tijde terugvorderen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Geomeasure kunnen deze goederen dan ook niet aan derden worden overgedragen zolang ze niet volledig betaald zijn.

10. BETALING

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Geomeasure. Het gebruik van wissels of kwijtschriften brengt geen afwijking mee aan de betalingsvoorwaarden. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 % per jaar. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, alsdan tevens een verhogingsbeding dienen te betalen van 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,- en zonder dat wordt afgeweken van art. 1254 B.W. Elke vertraging in de betaling laat Geomeasure toe de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen. Elk protest tegen de inhoud van de factuur dient - op straffe van verval - binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van Geomeasure, met vermelding van de reden.

In geval van niet-naleving door de klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft ten opzichte van Geomeasure uit hoofde van de handelsrelatie met Geomeasure, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente, …) opeisbaar.

Geomeasure heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door haar aan de klant verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten op het door Geomeasure aan de klant geleverd werk, alsmede daarop voortvloeiende resultaten berusten bij Geomeasure. Bij integrale betaling van de vergoeding voor het werk krijgt de klant een niet-exclusieve licentie om het werk te gebruiken.

12. VERZEKERING

De verzekeraar van Geomeasure is NV Protect, Jetsesteenweg 221, 1080 Brussel. Het polisnummer is 00/A.15561. De klant heeft het recht een attest van verzekering te vragen waarbij de verzekeringsonderneming bevestigt dat de verzekeringsdekking in overeenstemming is met de Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector en haar uitvoeringsbesluiten.

13. LANDMETER-EXPERT

Geomeasure zelf evenals de beëdigd landmeter-experten van Geomeasure zijn ingeschreven bij de Federale Raad van landmeters-experten, North Gate, 4e verdieping, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. E-mail: lanexp@economie.fgov.be Tel.: +32 2 277 78 38 Fax: +32 2 277 98 83.

In geval van uitvoering van een werk dat valt onder artikel 3 van de wet tot bescherming van de titel en van het beroep hebben de partijen het recht om zich te laten vertegenwoordigen.

Enkel de door Geomeasure en de daartoe gemachtigd persoon in functie van de wettelijke landmetersactiviteiten ondertekende plannen worden gewaarborgd door Geomeasure.

14. FAILLISSEMENT

In geval van faillissement of vereffening van één partij heeft de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken. Geomeasure heeft recht op betaling van de waarde van de reeds uitgevoerde werken (werkuren en materiaal).

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Elk geschil of eis voortvloeiend uit of i.v.m. huidige overeenkomst, hetzij betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal uitsluitend worden beheerst door het Belgisch recht en zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.